E-pood

Broneeri

Meie keskkonnapoliitika eesmärgiks on tagada organisatsiooni stabiilne areng järgides säästva arengu printsiipi. Keskkonnakaitse on integreeritud meie majandustegevusse ning kuulub võrdväärse ning lahutamatu osana juhtimissüsteemi.

Käesoleva keskkonnapoliitikaga lubame, et:

 • vastutame oma tegevusega kaasnevate keskkonnakahjude eest;
 • ennetame ja vähendame keskkonna saastumist ning sellekohast ohtu;
 • hindame oma tegevusega seotud keskkonnamõjusid ning arvestama neid ettevõtte juhtimisel;
 • järgime keskkonnaalaseid seadusi ja norme ning arvestame keskkonnaalaste arengutrendidega.

Keskkonnapoliitika realiseerime alljärgnevalt:

 • töötame välja ja hoiame käigus keskkonnajuhtimissüsteemi Roheline Võti;
 • tagame keskkonnajuhtimissüsteemi tulemuslikkuse ning pideva täiustamise tulemuslikkuse hindamise indikaatorite kaudu;
 • eraldame keskkonnajuhtimiseks piisavalt ressursse;
 • kaasame töötajaid teadlikkuse tõstmise ning keskkonnaeesmärkide seadmise kaudu, sest töötajad on vastutavad täitjad keskkonna suhtes;
 • uute tehnoloogiate, seadmete või materjalide kasutuselevõtmisel eelistame kõige keskkonnasõbralikumat;
 • suhtleme avatult kõikide huvigruppidega;
 • osutame keskkonnasõbralikke teenuseid:
  • kasutame säästlikult ja efektiivselt kõiki ressursse,
  • vähendame jäätmete kogust,
  • ei kasuta keskkonnaohtlikke aineid,
  • tagastame pakendeid suurimas võimalikus mahus,
  • kaasame kliente keskkonnaalasele tegevusele.

Vaata ka www.green-key.org